News

การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 “การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ Thailand 4.0”

กำหนดการ
การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2560
เรื่อง “ การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ Thailand 4.0 ”
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 9.00-17.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเกริก ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
……………………………………………..

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.15น. ห้องประชุม 2300 พิธีเปิดงาน การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2560
พิธีกรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนตตี พิพัฒนางกูร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เปิดงานโดย อาจารย์ณภัทร มังคละพฤกษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก
09.15-10.00น.
ห้องประชุม 2300
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ Thailand 4.0 ”
โดย รองศาสตราจารย์ นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ดำเนินการเสวนา ดร.เกสิณี ชิวปรีชา ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก
10.00-10.15น. พัก
10.15-12.00น.
ห้องประชุม 2300
การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ การปฏิรูปการศึกษาเพื่อรองรับ Thailand 4.0 ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมณี  คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
13.00 -17.00น.
ห้องประชุม 2300
การนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์จากศูนย์วิจัยและพัฒนา และบุคคลภายนอก 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ และคณะ เรื่อง “ รูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเขตสายไหม ”
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัสรินณ์ พันธุ์แน่น เรื่อง “ รูปแบบการพัฒนาและฟื้นฟูสวน
เกษตรชุมชนเมืองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกญจนาท เจริญสุข และคณะ เรื่อง “ แนวทางการใช้ประโยชน์
ในที่ดินธรณีสงฆ์ของชุมชนอย่างมั่นคงในเขตสายไหม
4. ดร.อุษณี มงคลพิทักษ์สุข เรื่อง “ วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ”
13.00-17.00 น. การนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ห้อง 2600 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง / หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสื่อสารการเมือง
ห้อง 2102 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ห้อง 1217 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ห้อง 1221 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ห้อง 1208 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรม
ห้อง 1416 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

……………………………………………..

การส่งบทความวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings )
“การนำเสนอผลงานวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2560”
เรื่อง “การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ Thailand 4.0”
ณ มหาวิทยาลัยเกริก ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

กรุณาจัดส่งศูนย์ส่งเสริมวิจัย ฯ ภายใน 23 ตุลาคม 2560
ดาวน์โหลดเอกสาร ตามรายละเอียดด้านล่าง ดังนี้
แบบฟอร์ม “การนำเสนอผลงานวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2560”
การจัดหน้าบทความ
ตัวอย่างการเขียนบทความ
การลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ
กรุณาจัดส่ง
1. แบบฟอร์ม“การนำเสนอผลงานวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2560”
2. บทความวิจัย
มาที่ email : romphruek.kru@gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ : 02-552-3500-9 ต่อ 402