News

การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 “การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ Thailand 4.0”

กำหนดการ
การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2560
เรื่อง “ การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ Thailand 4.0 ”
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 9.00-17.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเกริก ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
……………………………………………..

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.15น. ห้องประชุม 2300 พิธีเปิดงาน การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2560
พิธีกรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนตตี  พิพัฒนางกูร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
กล่าวรายงานโดย   อาจารย์ณภัทร  มังคละพฤกษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก
 09.15-10.00น.
ห้องประชุม 2300
 ประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ “ การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ Thailand 4.0 ”
โดย  รองศาสตราจารย์ นพ.โศภณ นภาธร  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
 10.00-10.15น.  พัก
 10.15-12.00น.
ห้องประชุม 2300
การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ การปฏิรูปการศึกษาเพื่อรองรับ Thailand 4.0 ”
โดย  นางสาววราภรณ์  รุ่งตระการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
นายสนิท  แย้มเกสร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมณี  คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
 ผู้ดำเนินการเสวนา โดย    ดร.เกสิณี  ชิวปรีชา   ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกริก
13.00 -17.00น.
ห้องประชุม 2300
การนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก และบุคคลภายนอก 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกญจนาท   เจริญสุข และคณะ เรื่อง “ แนวทางการใช้ประโยชน์ในที่ดินธรณีสงฆ์ของชุมชนอย่างมั่นคงในเขตสายไหม
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ และคณะ เรื่อง “ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเขตสายไหม ”
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัสรินณ์ พันธุ์แน่น   เรื่อง “ รูปแบบการพัฒนาและฟื้นฟูสวนเกษตรชุมชนเมือง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร ”
4. ดร.อุษณี มงคลพิทักษ์สุข   เรื่อง “ วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ”
5. รองศาสตราจารย์ปรีชา พันธ์แน่น และคณะ เรื่อง “ พฤติกรรมการท่องเที่ยวกับการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษที่บ้านส่องนกและสมานเบิร์ดแค้มป์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ”
6. อาจารย์อรุณ ขยันหา และคณะ เรื่อง “ ข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ.2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารย์ พ.ศ.2548 ”
7. อาจารย์ศุภรดา ไชยรบ และคณะ เรื่อง “ กระบวนการความร่วมมือในการวางแผน การพยากรณ์ และการเติมเต็มสินค้า ”
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง และคณะ เรื่อง “ สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์กับการเปลี่ยนแปลงของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ”
9. อาจารย์แพรวพรรณ สุวรรณพงศ์ เรื่อง “ องค์ประกอบของการท่องเที่ยวที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการตัดสินใจท่องเที่ยว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ”
10. อาจารย์พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ เรื่อง “ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหรู ”
11. อาจารย์ผกากรอง ชุติกุลวรนันท์ เรื่อง “ ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะรัฐศาสนศาสตร์ที่มีต่อการเรียนการสอนตามหลักประกันคุณภาพของสถานศึกษา ปี 2560 ”
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปัด ทองอินทร์ และคณะ เรื่อง “ การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการงานทะเบียนราษฎรของประชาชนในเขตลาดกระบัง ”
 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ
 ผู้ดำเนินรายการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ปิยจันทร์
13.00-17.00 น. การนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ห้อง 2600 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง / หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสื่อสารการเมือง
ห้อง 2102 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ห้อง 1217 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ห้อง 1221/1414 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ห้อง 1208 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรม
ห้อง 1416 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

……………………………………………..

การส่งบทความวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings )
“การนำเสนอผลงานวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2560”
เรื่อง “การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ Thailand 4.0”
ณ มหาวิทยาลัยเกริก ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

กรุณาจัดส่งศูนย์ส่งเสริมวิจัย ฯ ภายใน 23 ตุลาคม 2560
ดาวน์โหลดเอกสาร ตามรายละเอียดด้านล่าง ดังนี้
แบบฟอร์ม “การนำเสนอผลงานวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2560”
การจัดหน้าบทความ
ตัวอย่างการเขียนบทความ
การลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ
กรุณาจัดส่ง
1. แบบฟอร์ม“การนำเสนอผลงานวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2560”
2. บทความวิจัยมาที่ :
ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก
เลขที่ 3 ซอยรามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์  02-552-3500-9 ต่อ 402
email : romphruek.kru@gmail.com