News

,

“การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุค Social Network”

อาจารย์กอปรเกียรติ ปิยสิรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มอบของที่ระลึกแก่ วิทยากรคุณชีพธรรม คำวิเศษณ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Social Media และอาจารย์ธัญญ์พิชชา อติวัณณ์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกริกในการอบรมบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง “การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุค Social Network” เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1104 A อาคารมังคละพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

IMG_1386-2 IMG_1390-2 IMG_1394-2 IMG_1399-2 IMG_1400-2 IMG_1405-2 IMG_1406-2 IMG_1411-2 IMG_1412-2 IMG_1417-2 IMG_1418-2 IMG_1421-2 IMG_1436-2 IMG_1443-2