News

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

อาจารย์ณภัทร มังคละพฤกษ์ อธิการบดีเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 เพื่อต้อนรับและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่พวกเราชาวม.เกริก เรียกว่า “รั้วร่มพฤกษ์” การปฐมนิเทศนักศึกษาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจ ปลูกฝังให้นักศึกษาได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยนักศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนมีความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในรั้วมหาวิทยาลัยโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากคำแนะนำจากคณาจารย์ และรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ในภาคบ่ายแต่ละคณะจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมต้อนรับน้องใหม่ของแต่ละคณะ เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2560 ณ #มหาวิทยาลัยเกริก

141617189121581046