News

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้

รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกริก เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้” ซึ่งมีคณาจารย์ประจำคณะต่างๆ เข้ารับการอบรมอย่างพร้อมเพียงกัน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตรจารย์ ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้อง 3202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

IMG_1009 IMG_1012 IMG_1029 IMG_1033 IMG_1034 IMG_1035 IMG_1043 IMG_1044 IMG_1046 IMG_1049 IMG_1051 IMG_1055