News

,

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

อาจารย์ณภัทร มังคละพฤกษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริกได้กล่าวต้อนรับ คณะกรรการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุติทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพฯ ในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีจากความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า เมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกริก