News

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาฯ มหาวิทยาลัยเกริก

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity