News

กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ SMEs ยุคไทยแลนด์ 4.0

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมฟังการเสวนา ในหัวข้อเรื่อง “กลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ SMEs ยุคไทยแลนด์ 4.0” เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 61 ณ ห้องประชุม 2300 มหาวิทยาลัยเกริก

#KRU #มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #SMEs #ธุรกิจSMEs #ไทยแลนด์