โครงการแข่งขันกีฬาแบดมินตันเกริก ชิงถ้วยฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์

ระหว่างวันที่ 14-28 พฤศจิกายน 2551

ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยเกริก

กำหนดการ

 1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1-15 กรกฎาคม 2551 ถ้าประเภทใดเต็มก่อนจะปิดรับสมัครทันที
 2. จับฉลากแบ่งสายวันที่ 29 สิงหาคม 2551 วัน/เวลา/สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 3. แข่งขันวันที่  14-18 พฤศจิกายน 2551 เริ่มแข่งขันเวลา 18.00 น.ของทุกวัน  

คุณสมบัตินักกีฬา

 1. ห้าม นักกีฬาทีมชาติทั้งปัจจุบันและอดีต ลงแข่งขันในทุกประเภท
 2. นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันต้องสังกัดในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเชิญเข้าร่วมแข่งขัน
 3. ไม่จำกัดอายุนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
 4. นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นบุคลากรในสังกัดของหน่วยงานที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันและต้องมีใบรับรองจากหัวหน้าองค์กรเพื่อเป็นหลักฐาน
 5. เมื่อส่งแบบแจ้งความจำนงการเข้าร่วมแข่งขันแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

หลักฐานการสมัคร

 1. แบบแจ้งความจำนงเข้าร่วมการแข่งขัน >>[ดาวน์โหลด PDF]<<
 2. สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานที่ออกโดยหน่วยงาน/องค์กรนั้น ๆ  (ที่มีรูปถ่าย)
 3. ค่าสมัครตามจำนวนประเภทที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน

รุ่นการแข่งขัน    ฝ่ายจัดการแข่งขันได้จัดการแข่งขันเฉพาะรุ่นทั่วไปไม่จำกัดอายุ

ประเภทการแข่งขันและอัตราค่าสมัคร     แบ่งออกเป็น  5 ประเภท คือ

-  ประเภททีม 

1. ประเภททีมชาย   ค่าสมัครทีมละ 1,000  บาท  ประกอบด้วย

 • - ชายคู่มือ 1
 • - ชายคู่มือ 2
 • - ชายคู่ มือ 3

2. ประเภททีมหญิง ค่าสมัครทีมละ 1,000  บาท  ประกอบด้วย

 • - หญิงคู่ มือ 1
 • - หญิงคู่ มือ 2
 • - หญิงคู่ มือ 3

3) ประเภทชายคู่   ค่าสมัคร คู่ละ 400 บาท

4) ประเภทหญิงคู่  ค่าสมัคร คู่ละ 400 บาท

5) ประเภทคู่ผสม   ค่าสมัคร คู่ละ 400 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม

ผู้ประสานงาน

นายพลวัฒน์  เร่งรีบ  โทร. 089-311-6185

น.ส.เชิญขวัญ  ยี่สุ่น  โทร. 089-019-2727

น.ส.จันทร์เพ็ญ  การจนารักพงค์  โทร. 089-796-0523

โทรสาร 02-552-3513

ระเบียบการแข่งขัน >>[ดาวน์โหลด PDF]<<

 1. ใช้กติกาการแข่งขันของ สหพันธ์แบดมินตันนานาชาติฉบับใหม่และฉบับภาษาไทยล่าสุด โดยมีสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ รับรอง
 2. นักกีฬาที่ลง ทำการแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และอนุญาตให้นักกีฬาใส่เสื้อคอกลมลงทำการแข่งขันได้
 3. ให้นักกีฬามาก่อนการแข่งขัน 30 นาที ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันไว้ในสายการแข่งขัน เพื่อความรวดเร็วในการจัดการแข่งขันได้ และหากมีสนามว่างนักกีฬาสามารถลงทำการแข่งขันได้  แต่ถ้านักกีฬาไม่พร้อมจะลงทำการแข่งขันคณะกรรมการจะประกาศลงแข่งขันตามเวลาในสายการแข่งขัน เมื่อประกาศเรียกแล้ว 5 นาที แต่นักกีฬาไม่ลงสนามแข่งขัน จะถูกปรับเป็นฝ่ายแพ้ และคู่ต่อสู้จะชนะผ่านไปแข่งขันในรอบต่อไป
 4. นักกีฬาเตรียมแร็กเก็ต,ผ้าเช็ดเหงื่อ,น้ำดื่มและอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ให้พร้อมนำไปวางข้างสนาม
 5. นักกีฬาจะเปลี่ยนลูกขนไก่ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการตัดสินเท่านั้น
 6. นักกีฬาเช็ดเหงื่อ, ดื่มน้ำ. เปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆ ต้องขออนุญาตจากกรรมการตัดสินก่อนทุกครั้ง กรรมการจะไม่อนุญาตหากขออนุญาตเกินความจำเป็น
 7. ในกรณีที่นักกีฬาขอถอนตัวจากการแข่งขันให้แจ้งถอนตัวก่อนวันจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฯ  มิฉะนั้น  นักกีฬาจะต้องรับผิดชอบค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและต้องแจ้งเหตุที่ถอนตัวกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นลายลักษณ์อักษร
 8. นักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว ไม่มาทำการแข่งขันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะถูกตัดสิทธิให้แพ้ในแมทท์นั้น
 9. ถ้าประเภทใดมีนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันน้อยกว่า 16  คู่  ให้ยกเลิกการแข่งขันกีฬาประเภทนั้น
 10. คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสายการแข่งขันได้ในกรณีมีการพิมพ์ผิดหรือ รายชื่อตกหล่น
 11. การยื่นประท้วง ให้ผู้จัดการทีม หัวหน้าทีม ยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร  ในกรณีนักกีฬาขาดคุณสมบัติฝ่าฝืนกติกาและระเบียบการแข่งขันก่อนถึงกำหนดการแข่งขันอย่างน้อย 12 ชั่วโมง และวางเงินประกันการประท้วงจำนวน 1,000  บาท (หนึ่งพันบาท)  ต่อคณะกรรมการ
 12. คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หรือกรรมการผู้ชี้ขาด เป็นผู้รับผิดชอบมีสิทธิวินิจฉัยการประท้วงและคัดค้านทุกกรณี และการวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นสิ้นสุดและยุติ
 13. การแข่งขันใช้ลูกขนไก่ RSL ขาวแดง
 14. การใช้เอกสารรับรองทางราชการอันเป็นเท็จเป็นความผิดตามกฎหมาย จึงไม่ควรกระทำโดยเด็ดขาด
 15. ผู้ฝึกสอนที่ลงไปในสนามเพื่อทำหน้าที่ (แก้เกม) ต้องสวมรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหุ้มส้นให้เรียบร้อย (ห้ามสวมรองเท้าแตะ)
 16. ใช้วิธีนับคะแนนแบบมีคะแนนทุกการส่งลูก (Rally points) แข่งขัน 2 ใน 3 เกม แต่ละเกมจะมีคะแนน 21 คะแนน ผู้ส่งถึง 21 คะแนน ก่อนเป็นผู้ชนะ ในกรณี 20 เท่ากัน ให้เล่นต่อจนกว่าจะ ชนะ 2 คะแนน ติดต่อกัน หรือถ้า 29 เท่ากัน  ผู้ถึง 30 เป็นผู้ชนะในเกมนั้น ทันที
 
มหาวิทยาลัยเกริก : 43/1111 อนุสาวรีย์ - หลักสี่ ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์: 02-552-3500-9, 02-970-5820 Email: info@krirk.ac.th