โครงการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษเรียนเสาร์-อาทิตย์)
 

 

 

      ปัจจุบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้เจริญ ก้าวหน้าขึ้นเป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี การสื่อสาร การศึกษาทางด้าน นิเทศศาสตร์นั้นก็ถือเป็น ศาสตร์ แขนงหนึ่ง ซึ่งทำให้ความก้าวหน้าทางด้า การสื่อสารระหว่างบุคคล บุคคลต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม กระทำ ได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2535 ได้ผลิตบัณฑิตมาหลายรุ่น ออกไปประกอบ ประกอบอาชีพทางด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร มวลชน และ ทางด้านการโฆษณา ซึ่งล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับของ สังคม 

     สำหรับการเรียนการสอนของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคปกติจะเปิด เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.00. - 17.00 น. โดยที่มหาวิทยาลัย บริการการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า นักศึกษาส่วนใหญ่จะ เรียน เต็มเวลาและยังไม่ทำงาน ในขณะที่ยังมี ผู้สนใจที่ต้องการศึกษาต่อทางด้านนิเทศศาสตร์อีกเป็นจำนวนมาก แต่ติดขัดที่ต้องใช้เวลา ใช้วันเวลาปกติไปกับการทำงาน จึงไม่มีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อทางด้านนี้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกริกจึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานได้มีโอกาสเรียน เพิ่มเติม เพื่อปรับวุฒิ การศึกษาหรือเพื่อเพิ่มประสบการณ์ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้วยการนำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มาเปิดสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยใช้เวลา เรียนเต็มวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. เพื่อบริการและตอบสนองความต้องการ ให้แก่ผู้ ที่ทำงานดังกล่าว โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน แตกต่างไปจากภาคปกติ ดังนั้น

การเรียนการสอนส่วนใหญ่จึงเน้น ไปที่การแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ของผู้เรียนสอดแทรกเข้ากับภาคทฤษฎีตามหลักวิชาการ และการได้ออกฝึกปฏิบัติ

กิจกรรมตามหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียน การสอนจากสถานที่จริง อันเป็นการเอื้อ ประโยชน์ต่อนักศึกษาให้ได้รับประสบการณ์อย่างรอบด้าน และสามารถประยุกต์ใช้ ภาคปฏิบัติให้ เข้ากับ ภาคทฤษฎีได้อย่างกลมกลืน


                    ปริญญาที่ได้รับเมื่อเรียนครบหลักสูตร


สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)
นศ.บ. (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์)
B.A. (Advertising and Public Relations)

สาขาวิชาการ สื่อสารการเมืองบูรณาการ
นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารการเมืองบูรณาการ)
นศ.บ. (การสื่อสารการเมืองบูรณาการ)
B.A. (Integrated Political Communication)

 

 

เป็นหลักสูตรที่ผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มีเวลาเรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ใช้เวลาเรียน ตลอดหลักสูตรประมาณ 3 ปี 132 หน่วยกิต 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่


0-2973-6738 สำนักงานโครงการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก
081-912-1682 อ.มุทิตา อารยะเศรษฐากร ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ