คำอธิบายรายวิชา    
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต    
      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  (ไม่นับหน่วยกิต)    
10-500 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาโท   ไม่นับหน่วยกิต
(English for Graduate Students) ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความสำคัญ  และรายละเอียดจากบทความเอกสารและตำราฝึกหัดและสรุปย่อใจ
  ความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน เพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียนฝึกการเขียนรายงาน และการเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ
10-001 ความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์   ไม่นับหน่วยกิต
(Introduction to Computer) ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการจัดระบบข้อมูลเพื่อการบริหารการใช้โปรแกรม
  สำเร็จรูป สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติต่าง ๆ การจัดระบบและใช้ฐานข้อมูลและการทำแบบฝึกหัดโดยใช้โปรแกรม
  สำเร็จรูปดังกล่าว
       
2.หมวดวิชาบังคับร่วม        
19-501  ระเบียบวิธีวิจัย 1     3(3-0)
(Research Methodology I) ขอบเขตของการวิจัย  กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย  ลักษณะและประเภทของตัวแปร  การสุ่มตัวอย่าง  วิธีการต่าง ๆ ใน
  การเก็บข้อมูล  การเลือกใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลแบบต่าง ๆ การทดสอบทางสถิติแบบต่าง ๆ สถิติเชิงบรรยาย 
  การกระจายของกลุ่มตัวอย่าง การทดสอบทางนัยสำคัญทางสถิติ  การวิเคราะห์ข้อมูล  การตีความข้อมูล  และระเบียบวิธีการวิจัย
19-502  จริยธรรมของนักบริหาร     3(3-0)
(Ethics of the Executives) ความรับผิดชอบทางวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหารในระบบงานยุติธรรมทางอาญา  โดยรวมถึงภาวะผู้นำ
  (Leadership) และให้ความสนใจต่อความรับผิดชอบทางวิชาชีพและจริยธรรมของบุคลากรในระบบงานยุติธรรมทางอาญา
  ทุกระบบด้วยเป็นพิเศษซึ่งรวมถึงจรรยาบรรณของตำรวจ ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา พนักงานคุมประพฤติ และพนักงานราชทัณฑ์
       
3.หมวดวิชาบังคับเฉพาะสาขา      
19-511  อาชญาวิทยาและสภาวะอาชญากรรม   3(3-0)
(Criminology and Nature of Crime) วิวัฒนาการและขอบเขตของอาชญาวิทยา ลักษณะและขอบเขตของอาชญากรรม ลักษณะของผู้กระทำผิดกฏหมาย  อาชญากรราที่เป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทย  และสังคมระหว่างประเทศ เหยื่ออาชญากรรมปัจจัยต่างๆที่สัมพันธกับการ ประกอบอาชญากรรมทฤษฎีสาเหตุของอาชญากรรม บทบาทของสถาบันทางสังคมกับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอาชญากรรม
  ปฏิกิริยาของสังคมต่ออาชญากรรมและความประพฤติเบี่ยงเบนโครงการป้องกันและควบคุมอาชญากรรมการประเมินผลโครงการ
  กฏหมายและนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับอาชญากรรม
19-512 ระบบการบริหารงานและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา   3(3-0)
(Criminal Justice Systems Management and Processes) นโยบาย ปรัชญา และแนวความคิดเกี่ยวกับงานยุติธรรมทางอาญา ระบบงานและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เป็นกระบวน
การสืบเนื่องกัน ทฤษฎีและหลักการบริหารงานภาครัฐและเอกชนระบบงานและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ระบบย่อยทุกระบบ
  การบริหารจัดการงานยุติธรรมทางอาญา  ความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
   ระบบงานยุติธรรมแบบบูรณาการ
19-513  การป้องกันและการควบคุมการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน   3(3-0)
(Juvenile Deliquency Prevention and Control) แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมเบี่ยงเบน และพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของเด็กและเยาวชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำผิดกฏหมายอาญา  ป้องกันและควบคุมการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในบริบทของไทย 
  และต่างประเทศการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนตามหลักทัณฑวิทยาลัยใหม่และตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ
19-514 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกับงานยุตธรรมทางอาญา   3(3-0)
(Constitutional lssues and Criminal Justice) นิยามและประเภทของกฏหมาย กฏหมายรัฐธรรมนูญกับงานยุติธรรมทางอาญา สิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญการดำเนินคดี
อาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในความผิดทั่วไป  และความผิดต่อตำแหน่งที่ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  การถอดถอน
  ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ตรวจการรัฐสภาศาลรัฐธรรมนูญ  และองค์กรอื่น ๆ 
  ตามบทบัญญัติรัฐธรรมใหม่  เช่น  สว., กกต., ศาลปกครอง  เป็นต้น
19-515 การเปลี่ยนแปลงแบบมีแผนและนวัตกรรมในงานยุติธรรมทางอาญา   3(3-0)
(Planned Change and Innovations in Criminal Justice) แนวคิดและทฤษฎีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบมีแผน เทคนิคและกระบวนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบุคคล ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ
ผู้แก้ไขเปลี่ยนแปลง  และกลยุทธ์วิธีใช้  การส่งเสริม  และการสนับสนุนให้คิดค้นวิธีการใหม่ในกระบวนการยุติธรรม  เทคนิคและ
  วิธีการสำหรับการดำเนินโครงการใหม่ที่มุ่งตรงต่อการป้องกันอาชญากรรม  และการบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำความผิด  การศึกษาเฉพาะ
  กรณีโครงการที่ได้ผลและไม่ได้ผล

 

   

1>>2>>3