สำนักอธิการบดี

สำนักอธิการบดี

สำนักอธิการบดี มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานบริหารของมหาวิทยาลัย แต่เดิมเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับอธิการบดี มีการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป , ฝ่ายวางแผนและพัฒนา , ฝ่ายบัญชีและการเงิน และ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต่อมาเมื่อสร้างอาคาร ดร.เกริก (อาคาร 2) เพิ่มจึงได้แยกงานอาคารสถานที่และยานพาหนะออกเป็นฝ่าย

และในปี 2556 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานสำนักอธิการบดี เพื่อให้เกิดความคล่องตัว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันสำนักอธิการบดีได้มีพัฒนามาเป็นลำดับจนเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มีการแบ่งส่วนงานออกเป็น 4 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

1. งานบัญชี
2. งานการเงิน
3. งานงบประมาณ

ฝ่ายบริหาร

1. งานสารบรรณ
2. งานจัดซื้อพัสดุและบริการทั่วไป
3. งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายอาคารสถานที่

1. งานอาคารสถานที่ บริการโสตและรปภ.
2. งานสาธารณูปโภค ยานพาหนะและซ่อมบำรุง

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกริกได้ดำเนินภารกิจตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 4 ประการ ได้แก่การสอน / การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติมาโดยตลอด โดยได้ดำเนินการตามปณิธานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเกริก

1. งานประมวลข้อมูลและวางแผนพัฒนา

สำนักกิจการนักศึกษา

สำนักกิจการนักศึกษา

ภาระหน้าที่ของสำนักกิจการนักศึกษา คือ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักศึกษาด้านต่างๆ เพื่อจะได้จบเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพดังนั้นสำนักกิจการนักศึกษา จึงเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมและนันทนาการหลากหลายรูปแบบสำหรับนักศึกษา

ทั้งนี้มิใช่เพียงแต่จะมุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณวุฒิและ คุณธรรมตามปณิธานชองมหาวิทยาลัยเท่านั้น หากยังมุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วย วุฒิภาวะ ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อจะได้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม

ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา

1. งานพยาบาล / รด.
2. งานบริการกองทุนกู้ยืม
3. งานหอพัก
4. งานบริการจัดหาแหล่งรายได้เสริม

ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา

1. งานกีฬา
2. งานสโมสรนักศึกษา

สำนักวิชาการ

สำนักวิชาการ

สำนักวิชาการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนมีฐานะเป็นสำนักตามโครงสร้างองค์กรการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกริก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 ซึ่งปัจจุบันสำนักวิชาการเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 1 ฝ่าย และ 4 งานได้แก่

ฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการเรียนการสอน

1. งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
2. งานวัดผลการศึกษา
3. งานผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน
4. งานพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือทางวิชาการ

สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งการบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น ในการพัฒนาคุณภาพของห้องสมุดจำเป็นจะต้องสร้างตัวชี้วัดและองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งต่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อจะเป็นกลไกผลักดันให้มีการพัฒนาห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง และเป็นห้องสมุดที่ทันสมัย โดยจะเน้นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้มีบริการสารสนเทศที่ทันสมัย ฉับไว และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรโดยให้ไปศึกษาต่อ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เพื่อให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์และมีความชำนาญในการให้บริการยิ่งขึ้น

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

1. งานพัฒนาและบริการสารสนเทศ
2. งานวารสาร

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กรประกอบด้วยงาน 2 ฝ่ายได้แก่

1.ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายมีหน้าที่ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนและการวิจัยแก่นักศึกษา บุคลากรของทุกหน่วยงาน ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการการสอน ห้องบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และวิเคราะห์ ออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ภายในมหาวิทยาลัย

2. ฝ่ายสื่อสารองค์กรมีหน้าที่ในการสร้างและรักษาภาพลักษณ์ที่ดี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โครงการกิจกรรมต่างของมหาวิทยาลัยเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้รับรู้ข่าวสารมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย

1. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
2. งานเครือข่ายและซ่อมบำรุง

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

1. งานสื่อสารการตลาดและศิษย์เก่าสัมพันธ์
2. งานผลิตสื่อ Digital และ Social Media

สถาบันภาษา

สถาบันภาษา

มหาวิทยาลัยเกริก ได้ถือกำเนิดมาจากโรงเรียนภาษาและอาชีพ ซึ่งท่านอาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2495 ณ อาคาร ก. ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ และประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง พร้อมมีคุณภาพ การศึกษาดีเด่นเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป สภามหาวิทยาลัยเกริก จึงได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเกริกขึ้น เพื่อจัดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ศูนย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาให้การสนับสนุนการวิจัยและแต่งตำราของอาจารย์ประจำ อันเป็นภารกิจหลักที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาด้าน วิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่และรับผิดชอบในการประสานงานการวิจัยและผลิตตำรา ดูแลติดตามผลงานศึกษาและการผลิตตำราของอาจารย์ประจำที่ได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งแหล่งเงินทุนอื่นที่ผ่านมหาวิทยาลัยฯ ประสานงานกับคณะวิชาต่างๆ ในการรวบรวมรายชื่อผลงานวิจัยที่อาจารย์ประจำทำร่วมกับบุคคล/หน่วยงาน/องค์กรภายนอก จัดทำและดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการวิจัยและผลิตตำราของอาจารย์ประจำ รวมถึงการให้ข่าวสารและเผยแพร่เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนอุดหนุนการวิจัยและผลิตตำราของทบวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานเอกชนภายนอก, การจัดทำวารสารร่มพฤกษ์ ซึ่งเป็นผลงานวิชาการที่เขียนโดยคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อแจกให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย อัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐบาล สถาบันราชภัฎ และสมาชิกที่ติดตามวารสารวิชาการ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

1. งานส่งเสริมวิจัยและตำราและวารสาร
2. งานวิจัยและพัฒนาสถาบัน

ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์สงเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่ายงานรับผิดชอบกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในกับชุมชนใกล้เคียง

ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม

ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม

ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม ส่งเสริมและประสานงานจัดกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์และให้บริการสังคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ