FAQ

1. อยากเรียนค่ะ แต่ที่บ้านฐานะไม่ค่อยดี ไม่ทราบที่ ม.เกริก มีการให้กู้ยืมไหมคะ ?
ม.เกริก มีการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาผ่านความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐอยู่ 2 หน่วยงานค่ะ ได้แก่

1) ทุน กยศ. (กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา)
2) กองทุน กรอ. (กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต

โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี ไม่เคยทำงานประจำมาก่อน และรายได้ครอบครัวไม่เกินปีละ 200,000 บ. ค่ะ

2. ที่ ม.เกริก มีทุนเรียนฟรีไหมคะ ?
ม.เกริก มีการให้ทุนการศึกษา 2 ประเภทค่ะได้แก่

1) ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาม.เกริก ที่มีเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป
2) ทุนนักกีฬา สำหรับกีฬาฟุตบอล(ชาย) และบาสเก็ตบอล(ชาย)

3. เรียนจบแล้วมีงานทำไหมคะ ?
ม.เกริก มีคณะและสาขาวิชาให้เลือกเรียนหลากหลาย และอยู่ในความต้องการของตลาดแรงงานค่ะ อีกทั้งบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรของเราต่างได้รับความชื่นชมจากผู้ประกอบการ ทางมหาวิทยาลัยไม่เคยได้เสียงตอบรับในทางไม่ดีนะคะ
4. พอดีหนูเป็นเด็กต่างจังหวัดค่ะ ไม่ทราบทาง มหาวิทยาลัย มีหอพักไหมคะ ?
สำหรับนักศึกาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ทางมหาวิทยาลัยเกริกมีหอพักฟรีให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด โดยสามารถเข้าพักได้ห้องละ 2-3 คน ตามขนาดของห้องพักค่ะ โดยหอพักมีสิ่งอำนวยความสบายพร้อมค่ะ
5. หนูจบ ปวส. มา จะมาเรียนต่อที่ ม.เกริก ได้ไหมคะ ?
ได้ค่ะ น้องๆ ที่เรียนจบ ปวส. สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกริก โดยเฉพาะสาขาที่จบตรงกันสามารถเรียนจบปริญญาตรีได้ภายใน 1 ปีครึ่ง
6. เรียนที่ ม.เกริก ยากไหมคะ ?
เรียนที่ม.เกริกไม่ยากค่ะ ขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกริก และข้อตกลงในการเรียนการสอนแต่ละวิชา ก็สามารถเรียนจบได้ไม่ยากทั้งในระดับปริญญาตรี โทและเอกค่ะ
7. ค่าเล่าเรียนเท่าไหร่คะ ?
ปริญญา คณะ/หลักสูตร
ปริญญาตรี
ภาคปกติ (วันธรรมดา) คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
ภาคพิเศษวันเสาร์-อาทิตย์ โครงการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาคพิเศษ)
คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคสมทบ)
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาคพิเศษ)
โครงการบัญชีภาคสมทบ หลักสูตรบัณชีบัณทิต คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาคพิเศษ)
ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติเรียนเฉพาะวันเสาร์)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการสื่อสารการเมือง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
8. จบ ม.6 มา แต่อยากเรียนวันเสาร์ อาทิตย์ เพราะอยากทำงานเก็บเงินช่วงวันธรรมดา ไม่ทราบ ม.เกริก มีการเรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ ไหมคะ ?
นักศึกษาที่ทำงานประจำ สามารถเลือกเรียนโครงการพิเศษ เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์หรือวันอาทิตย์วันเดียวนะคะ เพราะมหาวิทยาลัยเกริกมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โทและเอกค่ะ
9. อยากสมัครเรียนค่ะ ต้องเตรียมอะไรมาบ้างคะ ?
หลักฐานในการสมัครเรียนที่ม.เกริก ยื่นเอกสาร 3 อย่าง ใช้อย่างละ 3 ชุด ได้แก่
1) สำเนาทะเบียนบ้าน 2) สำเนาบัตรประชาชน 3) ใบวุฒิการศึกษา 4)รูปถ่ายสี 1 นิ้ว
และถ้ามีประสบการณ์ทำงานก็สามารถเตรียมมาได้นะคะเพราะมหาวิทยาลัยเกริกมีการเทียบโอนหน่วยกิตจากประสบการณ์ทำงานด้วยค่ะ