ค้นหาข้อมูล E-mail home เกริกลิงค์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศบ.)
Bachelor of Arts (B.A.)
(EX-BA)
 
เกี่ยวกับโครงการฯ

 

 

 
การเทียบโอนหน่วยกิต

   
    ผู้สมัครที่จบการศึกษา ปวส. , ปวท. หรือมีรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขา สามารถเทียบโอนรายวิชาได้

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์ทำงาน) เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
43/1111 อนุสาวรีย์ - หลักสี่ ถนนรามอินทรา กม.1 กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 0-2552-3500-9 เบอร์ตรง 0-2973-6743
Bachelor Arts (B.A.) : 43/1111 Ram-indra Rd. Km 1 Bangkok 10220 Tel. 0-2552-3500-9, 0-2973-6743