ค้นหาข้อมูล E-mail ม.เกริก เกริกลิงค์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศบ.)
Bachelor of Arts (B.A.)
(EX-BA)
เกี่ยวกับโครงการฯ

 

 

 
ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่
    

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหาร และผู้มีประสบการณ์ทำงาน
(เรียนเฉพาะวันเสาร์
อาทิตย์)

รุ่นที่ 39 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

เปิดเรียนเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556

มีส่วนลดสำหรับ นักศึกษาทุกท่าน


      ผู้สนใจ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ       ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร :
     

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่
ปีการศึกษา 2538 และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2541 เป็นต้นมา จนกระทั่งในปีการศึกษา 2542 มหาวิทยาลัยได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และวุฒิการศึกษาควบคู่กับการรับผิดชอบในหน้าที่การงาน

ที่ดำเนินอยู่ จึงได้นำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมาจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์

ระบบการเรียนการสอนและระยะเวลาการศึกษา :
     เรียนเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ โดยจัดการเรียนการสอนเป็น
ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาประกอบด้วย 3 ภาคการศึกษา เรียนภาคการ
ศึกษาละ 15 สัปดาห์

ใช้ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปีครึ่ง (7 ภาคการ)
     ในกรณีเทียบโอนหน่วยกิต และเทียบโอนประสบการณ์ ระยะเวลาขึ้น
อยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ - วิชาเอกบังคับ
51
หน่วยกิต
                            - วิชาเอกเลือก
30
หน่วยกิต
                            - วิชาโท
15
หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
รวม     
132
หน่วยกิต
*กรณีเทียบโอนจำนวนหน่วยกิตที่เรียนจะลดลงตามสิทธิที่เทียบโอนได้ *

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
2. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีประสบการณ์ในการทำงานทั้งภาครัฐ และหรือ
ภาคเอกชน
4. กรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องนำหนังสือรับรองการ
เทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการมาแสดงด้วย
5. คุณสมบัติตามข้อ 3 สามารถนำมาเทียบโอนประสบการณ์ทำงานได้

การรับสมัครและการสอบสัมภาษณ์ :
1.  ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรดังกล่าวสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2556 ในเวลา 09:00-17:00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
2. ผู้สมัครยื่นหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
- สำเนาวุฒิการศึกษามัธยมปลาย, ปวช และกรณีเทียบโอนใช้วุฒิ
  ปวส . หรือทรานสคริปต์จากสถาบันอื่น จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการจำนวน 4 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล ( ถ้ามี ) จำนวน 2 ชุด
- หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากต้นสังกัดที่ทำงาน จำนวน 1 ชุด
- รูปถ่าย 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท
  (กรณีเจ้าของกิจการ)
3.  สอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร และลงทะเบียนเรียนในวันดังกล่าว


     - ค่าธรรมเนียมการโอน  
     - ค่าเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี) หน่วยกิตละ
     - ค่าเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น (ถ้ามี) หน่วยกิตละ
500  บาท 1,000 บาท
200 บาท 

กรณีเทียบโอน นักศึกษาสามารถส่ง E-Mail เอกสาร เช่น ทรานสคริปต์ ปวส. และ/หรือ ทรานสคริปต์จากสถาบันอื่น และ/หรือหนังสือรับรองการทำงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์นักศึกษาเพื่อพิจารณาการเทียบโอนเบื้องต้นได้ที่ EX-BA_Krirk@hotmail.com


(มีบริการอาหารเช้า, อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ห้องทำการโครงการฯ มหาวิทยาลัยเกริก รามอินทรา
FAX และ สายตรง 0-2973-6743, 02552-3500-9 ต่อ 320, 321
หรืองานรับสมัคร โทร. 0-2970-5820, 0-2552-3500-9 ต่อ 112-114
หรือ www.krirk.ac.th
สอบถามรายละเอียดได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
 

 

 

 

 

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์ทำงาน) เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
43/1111 อนุสาวรีย์ - หลักสี่ ถนนรามอินทรา กม.1 กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 0-2552-3500-9 เบอร์ตรง 0-2973-6743
Bachelor Arts (B.A.) : 43/1111 Ram-indra Rd. Km 1 Bangkok 10220 Tel. 0-2552-3500-9, 0-2973-6743