อ.วิภาวี ตลึงจิตร

หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไปและรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน