อาจารย์ธัญญ์พิชชา อติวัณณ์วงษ์

รักษาการผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร