อาจารย์ธัญญ์พิชชา อติวัณณ์วงษ์

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการตลาด