อาจารย์ธัญญ์พิชชา อติวัณณ์วงษ์

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร