ศ.ดร.ปราณี ทินกร

กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

555555

สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์, กรรมการสภามูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI Council of Trustee)