รศ.ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ