รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ (รักษาการ)