รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ