รศ.ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ