ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์

นายกสภามหาวิทยาลัยเกริก