รศ.ดร. เพ็ญประภา ภัทรานุกรม

รักษาการผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ