ผศ.ดร. นุสรา เกิดประทุม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการตลาด