ผศ.ดร. นุสรา เกิดประทุม

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ (รักษาการ)