นายเกริกก้อง มังคละพฤกษ์

กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยเกริก
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

Staff Information
Stay in Touch