นายสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

Staff Information
Stay in Touch