นางสาวณภัทร มังคละพฤกษ์

กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ทำงาน :มหาวิทยาลัยเกริก
ตำแหน่ง :กรรมการสภา โดยตำแหน่งอธิการบดี

Staff Information
Stay in Touch