ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง

กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่ทำงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ตำแหน่ง : รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Staff Information
Stay in Touch