ดร. พัชราวดี ตรีชัย

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ (รักษาการ)