ดร. พัชราวดี ตรีชัย – มหาวิทยาลัยเกริก | Krirk Universityมหาวิทยาลัยเกริก | Krirk University
 

ดร. พัชราวดี ตรีชัย

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ (รักษาการ)