ดร. ปรางทิพย์ ยุวานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ