ดร.นันทนา นันทวโรภาส

คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง