Master of Public Health

ElementInformation on the Faculty


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติและภาคพิเศษ) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นผู้นำด้านสาธารณสุขที่มีการเรียนรู้จากปัญหาและสภาพการณ์จริง มุ่งพัฒนากำลังคนในระดับบริหารที่มีสมรรถนะในการเป็นผู้นำทีมงานสหวิชาการ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพแบบองค์รวม และระบบบริการการดูแลสุขภาพทุกระดับ ด้วยจิตสำนึกในการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เอื้อให้เกิดการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพของประชากรได้อย่างพอเพียงและเป็นธรรม บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

ElementThe Curriculum and Course


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคปกติ จัดการเรียนการสอนในวัน – เวลาราชการ
ภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

 

ElementTutition and Fees


เป็นตาราง รอข้อมูล

ElementFaculty


Contact Information
Faculty of Liberal Arts
Stay in Touch