Master of Public Administration

ElementInformation on the Faculty


ระบบเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน มีการเติบโตและเชื่อมต่อกับระบบทุนนิยมโลกอย่างใกล้ชิด อันทำให้เกิดสภาวะผันแปรอย่างสูง นอกจากนี้ภาคประชาสังคมทั้งในเขตเมืองและชนบทได้พัฒนาความเข้มแข็งขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้การบริหารงานภาครัฐในลักษณะเดิมที่เน้นการรวมศูนย์อำนาจ การวางแผนพัฒนาจากส่วนกลาง การบังคับบัญชาสูงต่ำตามลำดับชั้น ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และการทำงานตามกฎระเบียบ มิอาจตอบสนองต่อการพัฒนาทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศดังกล่าว ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ เพื่อจะได้ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง เพื่อตอบสนองต่อบริหารงานภาครัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาการบริหารงานภาครัฐได้ รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นในมิติต่างๆ ได้แบบองค์รวม เน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ คู่คุณธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  มีความสามารถในการวิจัยที่จะนำไปใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งหลักสูตรมีกลุ่มวิชาที่หลากหลายและทันสมัย สามารถตอบสนองต่อการบริหารจัดการในโลกที่มีความแปรปรวนสูง ทั้งนี้ยังมุ่งให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

ElementThe Curriculum and Course


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
เรียนเฉพาะวันเสาร์ 8:30-14:30 น. และ 14:31-20:00 น.

 

ElementTutition and Fees


เป็นตาราง รอข้อมูล

ElementFaculty


Contact Information
Faculty of Liberal Arts
Stay in Touch