Bachelor of Communication Arts (Special Program)

ElementInformation on the Faculty


โครงการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาคพิเศษ)

ปัจจุบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้เจริญ ก้าวหน้าขึ้นเป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี การสื่อสาร การศึกษาทางด้าน นิเทศศาสตร์นั้นก็ถือเป็น ศาสตร์ แขนงหนึ่ง ซึ่งทำให้ความก้าวหน้าทางด้า การสื่อสารระหว่างบุคคล บุคคลต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม กระทำ ได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2535 ได้ผลิตบัณฑิตมาหลายรุ่น ออกไปประกอบ ประกอบอาชีพทางด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร มวลชน และ ทางด้านการโฆษณา ซึ่งล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับของ สังคม

การเรียนการสอนส่วนใหญ่จึงเน้น ไปที่การแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ของผู้เรียนสอดแทรกเข้ากับภาคทฤษฎีตามหลักวิชาการ และการได้ออกฝึกปฏิบัติ

กิจกรรมตามหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียน การสอนจากสถานที่จริง อันเป็นการเอื้อ ประโยชน์ต่อนักศึกษาให้ได้รับประสบการณ์อย่างรอบด้าน และสามารถประยุกต์ใช้ ภาคปฏิบัติให้ เข้ากับ ภาคทฤษฎีได้อย่างกลมกลืน

ElementThe Curriculum and Course


หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ

ElementTutition and Fees


เป็นตาราง รอข้อมูล

ElementFaculty


Contact Information
Bachelor of Communication Arts (Special Program)
  • +662 973 6738, +662 976 5820 ext. 643, 647
  • Visit Website
  • Krirk University : 3 Ramintra 1 Rd., Bangkhen, Bangkok 10220 THAILAND
Stay in Touch