Phatcharawalee Lukkhamchob

คุณพัชราวลี รักความชอบ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :ผู้จัดการส่วน สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
ปริญญาโท : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2553
สำเร็จการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
สาขาวิชา : นิติศาสตร์
คณะ : นิติศาสตร์
ผลงานที่โดดเด่น :
มีความโดดเด่นในทางวิชาการ ขณะเป็นนักศึกษา เป็นผู้มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลืองานคณะและมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ เป็นนักศึกษาเรียนดี โดยได้รับทุนเรียนดีของมหาวิทยาลัยเกริก เมื่อ พ.ศ.2553 และสำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ปีการศึกษา 2553 ภายหลังสำเร็จการศึกษา สอบวัดความรู้ผ่าน ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. เมื่อ พ.ศ.2554 สอบเป็นเนติบัณฑิตไทย เมื่อ พ.ศ.2556 สอบใบอนุญาตว่าความ เป็นทนายความ เมื่อ พ.ศ.2556 และสำเร็จการศึกษา นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาบริหารงานยุติธรรม)มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปีการศึกษา 2559
นางสาวพัชราวลี รักความชอบ จึงเป็นศิษย์เก่ารุ่นใหม่ผู้มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เรียนดี และสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันแห่งนี้ ในการแสดงถึงมาตรฐานทางวิชาการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถออกไปแข่งขันกับบัณฑิตทางกฎหมายของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเชื่อได้ว่าศิษย์เก่าของเราผู้นี้จะประสบความสำเร็จในสายวิชาชีพทางกฎหมายต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน