Alumni

ความสำเร็จของนักศึกษา คือ ความภูมิใจของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ(ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์)

บัณฑิตมากกว่า 2,000 คนที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ ล้วนประสบความสำเร็จในหลากหลายอาชีพ

 • ศิษย์เก่าดีเด่น พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล

  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  ปริญญาโท : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2542
  วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  หลักสูตร : การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (พ.ศ.2553)
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  สาขาวิชา : นโยบายและการวางแผนสังคม
  คณะ : ศิลปศาสตร์
  ผลงานที่โดดเด่น :
  1. ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามคำสั่ง ตร. ที่ 177/2559 ลงวันที่ 23 มี.ค. 59 มีผลงานจับกุมผู้มีอิทธิพลในด้านอาวุธปืน อาวุธสงคราม ในหลายพื้นที่ ได้แก่ จ.อุทัยธานี จ.นครปฐม จ.ลพบุรี และจับกุมผู้มีอิทธิพลในด้านบุกรุกพื้นที่สาธารณะ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน จ.กาญจนบุรี จ.ภูเก็ต และสามารถยึดพื้นที่ป่าคืนได้หลายหมื่นไร่
  2. ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) ตามคำสั่ง ตร. ที่ 4/2559 ลงวันที่ 6 ม.ค. 59 โดยได้ควบคุม กำกับ ดูแล ด้านการปราบปรามผู้กระทำผิด จนมีผลการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหลายคดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทำให้ต่างชาติ (สหรัฐอเมริกา) ยกระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 จาก Tier 3 เป็น Tier 2 (Watch List) ซึ่งส่งผลดีต่อประเทศไทย
  3. ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีสำคัญที่เกิดขึ้น โดยได้ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในการควบคุม กำกับ ดูแล เร่งรัด จนสามารถติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีได้เป็นผลสำเร็จ

  พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล
  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • ศิษย์เก่าดีเด่น นายแพทย์ ดร.วิชัย เทียนถาวร

  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา / คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  ปริญญาเอก : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2558
  วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชา : สื่อสารการเมือง
  คณะ : วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
  ผลงานที่โดดเด่น :
  เป็นอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บุกเบิกโครง “ปิงปอง 7 สี” เพื่อควบคุม ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยสื่อสารให้คนในชนบทรู้จักวิธีป้องกันและควบคุมโรคเหล่านี้ได้เป็นผลสำเร็จ นอกจากนี้ยังได้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขยายโอกาสให้แก่นักศึกษาในชนบทได้ศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ จึงนับเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเกริก ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างยิ่ง สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาสครบรอบ 65 ปี ของมหาวิทยาลัยเกริก

  นายแพทย์ ดร.วิชัย เทียนถาวร
  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา / คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ศิษย์เก่าดีเด่น คุณสุชาติ ลีละยุทธโยธิน

  ประธานกรรมการบริหารบริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
  ปริญญาโท : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2555
  วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
  คณะ : บริหารธุรกิจ
  ผลงานที่โดดเด่น :
  ผู้ก่อตั้งและเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการกำจัดและป้องกันแมลงซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ปัจจุบันเป็นธุรกิจนานาชาติและมีบริษัทในเครืออีกหลายบริษัท โดยมียอดขายของธุรกิจมากกว่าสามร้อยล้านบาทต่อปี นอกจากความสำเร็จด้านธุรกิจแล้ว คุณสุชาติยังทำงานให้กับสังคมและและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการยอมรับในทั้งในด้านวิชาการ เป็นประธานจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ที่ปรึกษาและวิทยากรรับเชิญต่างประเทศ อาจารย์พิเศษในองค์การต่างๆ ด้านสังคม เป็น นายกสมาคม กรรมการบริหารสมาคม ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจและอื่นๆอีกมาก รวมทั้งเป็นผู้มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเกริก เป็นประธานนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และเป็นอุปนายกฝ่ายบริหาร 2 สมัยของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกริก

  คุณ สุชาติ ลีละยุทธโยธิน
  ประธานกรรมการบริหารบริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
 • ศิษย์เก่าดีเด่น คุณกิตติ โกสินสกุล

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน)
  ปริญญาโท : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2553
  วุฒิการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
  คณะ : ศิลปศาสตร์
  ผลงานที่โดดเด่น
  1. ในฐานะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดตราด เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการแรงงาน และมีส่วนร่วมในการปรับแก้ พรบ.ป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์
  ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 ซึ่งในปัจจุบันได้บังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  2. ในฐานะนายกสมาคมการประมงจังหวัดตราด มีผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลทั้งในด้านการจัดหญ้าทะเลเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาศัยสัตว์น้ำชายฝั่งในอ่าวตราด เป็นผู้เสนอกำหนดเขตทำการประมงในจังหวัดตราด รวมทั้งเป็นกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีใช้อย่างสมดุล โดยเสนอค่า MSY (Maxlmum Sustainable Yield) หรือค่าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน พร้อมกำหนดวันทำประมง
  3. ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยชุมชน ได้ริเริ่มนำเสนอหลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน

  คุณ กิตติ โกสินสกุล
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน)
 • ศิษย์เก่าดีเด่น พลเอก ดร.ปกิตน์ สันตินิยม

  ประธานคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
  ปริญญาเอก : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2554
  วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชา : สื่อสารการเมือง
  คณะ : วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
  ผลงานที่โดดเด่น :
  เป็นอดีตรองผู้บัญชาการ หน่วยทหารพัฒนา ที่ได้นำเอาความรู้ด้านสื่อสารการเมือง ไปใช้ในหน่วยงานทหารพัฒนา จนสามารถสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในชนบท กับบทบาทของทหารในการพัฒนา นอกจากนั้น ยังได้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม ในฐานะที่ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงนับเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเกริก ที่นำเอาองค์ความรู้ด้านสื่อสารการเมืองไปสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยเกริกเป็นอย่างยิ่ง สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาสครบรอบ 65 ปี ของมหาวิทยาลัยเกริก

  พลเอก ดร.ปกิตน์ สันตินิยม
  ประธานคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
 • ศิษย์เก่าดีเด่น คุณสรนันท์ พรรณเชษฐ์

  กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท สหภัทร จำกัด
  ปริญญาโท : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2548
  วุฒิการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
  คณะ : ศิลปศาสตร์
  ผลงานที่โดดเด่น :
  เป็นกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท สหภัทร จำกัด และเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งเจ้าของกรรมสิทธิ์หุ้นในบริษัทมากกว่า 500 แห่ง ขณะเดียวกันทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนในหลากหลายหน่วยงาน โดยมีตำแหน่งรองเลขาธิการ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้พิพากษาสมทบ วิทยากร และยังเป็นอาจารย์พิเศษด้านเศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ นอกจากนี้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุตถิดิเรกคุณาภรณ์ และเข็มพระราชทานที่ระลึกจากการทำคุณประโยชน์และดำรงตนเป็นที่หน้ายกย่องแก่สังคมและมหาวิทยาลัย

  คุณ สรนันท์ พรรณเชษฐ์
  กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท สหภัทร จำกัด
 • ศิษย์เก่าดีเด่น ดร. วัชรี ปรัชญานุสรณ์

  กรรมการผู้จัดการโรงแรม เดอะเปียโนรีสอร์ท
  ปริญญาเอก : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2559
  วุฒิการศึกษา : นิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์นวัตกรรม
  คณะ : นิเทศศาสตร์
  ผลงานที่โดดเด่น :
  เป็นบัณฑิตที่เรียนจบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ระหว่างที่เรียนหนังสือได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อสังคมไปด้วย จนกระทั่งเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ได้มีการนำความรู้จากหลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาขับเคลื่อนผลักดันภาคส่วนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ จนได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ทางสังคม ดังนี้ ด้านการศึกษา เป็นนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนโรงเรียนนอกระบบ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคระกรรมการ การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เป็นอนุกรรมาธิการสมัชชาการศึกษาด้านยุทธศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นประชาสัมพันธ์สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และเป็นเหรัญญิกมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาเอกชน ด้านการท่องเที่ยว เป็นนายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นกรรมการที่ปรึกษาหอการค้าโคราช จังหวัดนครราชสีมา และเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา
  นอกจากนี้ ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่เป็นกรรมการผู้จัดการโรงแรม เดอะเปียโนรีสอร์ท ที่อำเภอปากช่อง เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ให้โอกาสแก่นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ใช้เป็นสถานที่ในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อีกด้วย

  ดร. วัชรี ปรัชญานุสรณ์
  กรรมการผู้จัดการโรงแรม เดอะเปียโนรีสอร์ท
 • ศิษย์เก่าดีเด่น คุณมาริโอ้ เมาเร่อ

  ศิลปินนักแสดง
  ปริญญาโท : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2559
  วุฒิการศึกษา : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชา : สื่อสารการเมือง
  คณะ : วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
  ผลงานที่โดดเด่น :
  เป็นศิลปินนักแสดง ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน โดยเป็นนักแสดงที่มีผู้นิยมอย่างมาก และได้นำเอาองค์ความรู้ด้านสื่อสารการเมืองไปใช้ ในการแสดงและการสื่อสารกับสื่อมวลชนและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินรุ่นใหม่ ที่มีบุคลิกสง่างาม และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน รวมทั้งสื่อสารได้อย่างมีศักยภาพ จึงนับเป็นศิษย์เก่ารุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยเกริก ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างยิ่ง สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาสครบรอบ 65 ปี ของมหาวิทยาลัยเกริก

  คุณมาริโอ้ เมาเร่อ
  ศิลปินนักแสดง
 • ศิษย์เก่าดีเด่น คุณพัชราวลี รักความชอบ

  ผู้จัดการส่วน สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
  ปริญญาโท : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2553
  วุฒิการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  สาขาวิชา : นิติศาสตร์
  คณะ : นิติศาสตร์
  ผลงานที่โดดเด่น :
  มีความโดดเด่นในทางวิชาการ ขณะเป็นนักศึกษา เป็นผู้มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลืองานคณะและมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ เป็นนักศึกษาเรียนดี โดยได้รับทุนเรียนดีของมหาวิทยาลัยเกริก เมื่อ พ.ศ.2553 และสำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ปีการศึกษา 2553 ภายหลังสำเร็จการศึกษา สอบวัดความรู้ผ่าน ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. เมื่อ พ.ศ.2554 สอบเป็นเนติบัณฑิตไทย เมื่อ พ.ศ.2556 สอบใบอนุญาตว่าความ เป็นทนายความ เมื่อ พ.ศ.2556 และสำเร็จการศึกษา นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาบริหารงานยุติธรรม)มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปีการศึกษา 2559
  นางสาวพัชราวลี รักความชอบ จึงเป็นศิษย์เก่ารุ่นใหม่ผู้มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เรียนดี และสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันแห่งนี้ ในการแสดงถึงมาตรฐานทางวิชาการของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ที่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถออกไปแข่งขันกับบัณฑิตทางกฎหมายของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเชื่อได้ว่าศิษย์เก่าของเราผู้นี้จะประสบความสำเร็จในสายวิชาชีพทางกฎหมายต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน

  คุณพัชราวลี รักความชอบ
  ผู้จัดการส่วน สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด