เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยเกริกได้มีการะประชุมถอดบทเรียน “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยเกริกเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน” ปี2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับคณะอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ทั้งนี้ทางโครงการยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เข้ามาร่วมพูดคุยให้กำลังใจกับคณาจารย์ในโครงการ อีกด้วย
“โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยเกริกเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน” นั้นได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบัติงานจริงกับโรงเรียนเด็กเล็ก และชุมชน ผลตอบรับ และผลงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ