ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และประธานสมาคมไทยเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ
ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อมอบนโยบายการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปีของสมาคมฯ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก