ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561


 
กำหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน
กำหนดวันรับสมัครนักศึกษาใหม่แต่ละภาค 1 ต.ค. - 5 มิ.ย.61 1 ก.ค. - 30 ต.ค.61 1 พ.ย.61-30 มี.ค.62
อาจารย์ที่ปรึกษาประชุมนักศึกษาเพื่อวางแผนการเรียนตลอดปี ม.ค. - พ.ค. 61 - -
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการลงทะเบียนเรียน 1 - 31 พ.ค.60 1 - 30 ก.ย.60 1 - 15 มี.ค.61
คณะส่งตารางเรียน/ชุดวิชาของแต่ละรหัสให้สำนักวิชาการ 8 ม.ค. 61 - -
ประกาศตารางเรียนตารางสอน 15 ม.ค. 61 20 ส.ค. 61 28 ม.ค. 62
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 611 รอบที่ 1 ลงทะเบียนเวลา 9.00-12.00 น. 5 ก.พ. 61 - -
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 611 รอบที่ 2 ลงทะเบียนเวลา 9.00-12.00 น. 5 มี.ค.61 - -
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 611 รอบที่ 3 ลงทะเบียนเวลา 9.00-12.00 น. 2 เม.ย. 61 - -
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 611 รอบที่ 4 ลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น. 30 เม.ย. 61 - -
(กลุ่มแนะแนวและสมัครด้วยตนเอง) ลงทะเบียนเรียน/รับตารางเรียน - - -
พิธีมอบเครื่องหมายและตราสัญญลักษณ์แก่นักศึกษาใหม่ ช่วงเช้า 1 พ.ค. 61 - -
 เปิดเรียนจำนวน 2 รายวิชาสำหรับนักศึกษาใหม่รหัส 611 ช่วงบ่าย
นักศึกษาเก่าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อกำหนดรายวิชาเรียน 1 - 9 พ.ค. 61 3 - 6 ก.ย. 61 28 ม.ค. - 1 ก.พ. 62
ลงทะเบียนทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ(English Exit Exam) ครั้งที่ 1 วันที่ 1 - 9 พ.ค.61 - -
ครั้งที่ 2 วันที่ 17 - 31 ส.ค.61
 เลขานุการคณะรวบรวมรายชื่อนักศึกษาและใบลงทะเบียนจาก อาจารย์ที่ปรึกษาส่งให้งานทะเบียนฯป้อนข้อมูล 7 - 11 พ.ค. 61 6 - 7 ก.ย. 61 6 - 7 ก.พ. 62
เลขานุการคณะรวบรวมใบลงทะเบียนทดสอบความรู้ความสามารถ ภาษาอังกฤษ ส่งให้งานทะเบียนฯ ป้อนข้อมูล ครั้งที่ 1 วันที่ 7 - 11 พ.ค.61 6 - 7 ก.ย.61 6 - 7 ก.พ. 62
ครั้งที่ 2 วันที่ 3 - 7 ก.ย.61
 นักศึกษาเก่าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงชื่อในใบลงทะเบียนเรียน / รับตารางเรียนและยื่นเอกสารกองทุนฯ  23 - 24 พ.ค. 61 12 - 13 ก.ย. 61 7 - 8 ก.พ. 62
 วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 4 มิ. ย. 61 - -
 วันเปิดเรียน  5 มิ.ย.61  30 ต.ค. 61  26 มี.ค. 62
 วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) 9 มิ.ย.61 - -
 วันเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน โดยไม่ติด W 7 , 8 , 13 , 14 มิ.ย.61  1 , 2 , 7 , 8 พ.ย. 61 28 , 29 มี.ค. 62
 การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ -  10 พ.ย.61 -
 วันสุดท้ายของการเพิ่มรายวิชาเรียน 20 มิ.ย. 61 14 พ.ย. 61 3 เม.ย. 62
 วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่ติด W 27 มิ.ย. 61 21 พ.ย. 61  10 เม.ย. 62
 วันจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 25 มิ.ย. 61 - -
 วันไหว้ครู 28 มิ.ย. 61 - -
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าสอบความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษ (Kr.U. English Exit Exam) ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มิ.ย.61 30 พ.ย.61 29 มี.ค.62
 ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ก.ย.61
 วันรำลึกผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกริก 26 ก.ค.61 - -
 คณะวิชารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 1 - 30 ก.ย. 61 - -
 สัปดาห์สอบกลางภาค 30 ก.ค.- 5 ส.ค. 61  24 - 30 ธ.ค. 61 -
 วันสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษา  ครั้งที่ 1 วันที่ 5 ส.ค.61  29 ธ.ค.61  21 เม.ย.62
 ครั้งที่ 2 วันที่ 7 ต.ค.61
 วันถอนวิชาเรียนโดยติด W  9 , 10 ส.ค. 61  3 , 4 ม.ค. 62  24 , 25 เม.ย. 62
 วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยติด W  15 ส.ค. 61   9 ม.ค. 62  1 พ.ค. 62
 วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561  20 ส.ค. 61  -  -
 วันประกาศผลการสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ  ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ส.ค.61  18 ม.ค.62  3 พ.ค. 62
 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ต.ค.61
วันแจ้งสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษา (นักศึกษารับ-ส่งเอกสารการแจ้งสำเร็จการศึกษาที่งานทะเบียนประวัติ) ครั้งที่ 1 วันที่ 27-31 ส.ค.61 21 - 31 ม.ค.62 6 - 17 พ.ค.62
ครั้งที่ 2 วันที่ 26-31 ต.ค.61
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบปลายภาค   3 - 14 ก.ย.61  1 - 8 ก.พ. 62  1 - 10 พ.ค. 62
 นักศึกษาประเมินผลการสอนอาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต  1 - 30 ก.ย. 61   1 - 28 ก.พ. 62  1 - 31 พ.ค. 62
 วันสุดท้ายของการเรียน  23 ก.ย. 61  17 ก.พ. 62   19 พ.ค. 62
วันสอบปลายภาค 24 ก.ย. -7 ต.ค.61 18 ก.พ. - 4 มี.ค. 62 20 - 26 พ.ค. 62
วันสุดท้ายของการรับข้อสอบ 8 ต.ค. 61 5 มี.ค. 62 27 พ.ค. 62
วันหยุดพักผ่อนประจำภาคการศึกษา 16 -19 และ 22 ต.ค. 61 11 - 15 มี.ค.62 -
วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบ 24 ต.ค. 61 19 มี.ค.62 29 พ.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติผลการสอบ 25 ต.ค. 61 21 มี.ค.62 30 พ.ค. 62
ประกาศผลสอบ / วันสุดท้ายของภาคการศึกษา/ ส่งแบบ มคอ.07 26 ต.ค. 61 22 มี.ค. 62 31 พ.ค. 62