สาขาวิชาการตลาด (เฉพาะวันอาทิตย์)

Elementข้อมูลคณะ

สาขาวิชาการตลาดมุ่งเน้นการเรียนรู้หลักการ และกลยุทธ์การตลาดอย่างลึกซึ้งอาทิ พฤติกรรมผู้บริโภคในศตวรรษที่ 21 การตลาดระหว่างประเทศ การวิจัยการตลาดการจัดการแบรนด์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event) การว่างแผนการตลาดที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งขัน เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำการตลาดออนไลน์ ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ ฝึกการวิเคราะห์กรณีศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศเพื่อศักยภาพ และความพร้อมที่จะเผชิญกับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักศึกษาจะเป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ คู่คุณธรรมและจะพร้อมเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

Elementหลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการตลาด (เฉพาะวันอาทิตย์)

 

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา กองทุนที่กู้ยืมได้ ค่าเล่าเรียน
 เทอม 1  เทอม 2  เทอม 3  4 ปี
สาขาวิชาการตลาด (เฉพาะวันอาทิตย์) กยศ./กรอ. 27,500 245,200

ส่วนลด (Passive) มีสิทธิโดยไม่ต้องเข้าร่วมโครงการฯ

  • ระดับปริญญาตรี แบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้ 3 งวด
  • ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบและภาคพิเศษ
    ส่วนลด 10 % ของค่าหน่วยกิต สำหรับผ่อนชำระ 3 งวด
    ส่วนลด 20 % ของค่าหน่วยกิต สำหรับชำระเต็มจำนวน

Elementคณาจารย์


Contact Information
สาขาวิชาการตลาด (เฉพาะวันอาทิตย์)
  • 02-9705820 ต่อ 221
  • info@krirk.ac.th
  • Visit Website
  • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Stay in Touch