สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (เฉพาะวันอาทิตย์)

Elementข้อมูลคณะ


 • ดำเนินภารกิจด้านการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการสู่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั้งวิชาการและวิชาชีพ คือ มีความรู้ และทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกแบบผู้ประกอบการ
 • ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทั้งวิชาการและวิชาชีพ
 • ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ และวิธีการเรียนการสอนให้ทันเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง

Elementหลักสูตร


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (เฉพาะวันอาทิตย์)

 

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา กองทุนที่กู้ยืมได้ ค่าเล่าเรียน
 เทอม 1  เทอม 2  เทอม 3  4 ปี
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (เฉพาะวันอาทิตย์) กยศ./กรอ. 27,500 245,000

ส่วนลด (Passive) มีสิทธิโดยไม่ต้องเข้าร่วมโครงการฯ

 • ระดับปริญญาตรี แบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้ 3 งวด
 • ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบและภาคพิเศษ
  ส่วนลด 10 % ของค่าหน่วยกิต สำหรับผ่อนชำระ 3 งวด
  ส่วนลด 20 % ของค่าหน่วยกิต สำหรับชำระเต็มจำนวน

Elementคณาจารย์


Contact Information
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (เฉพาะวันอาทิตย์)
 • 02-9705820 ต่อ 225
 • info@krirk.ac.th
 • Visit Website
 • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Stay in Touch