คณะศิลปศาสตร์

Elementข้อมูลคณะ


คณะศิลปศาสตร์เปิดสอนหลายหลักสูตรและสาขาวิชา สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่มีความหลากหลายทั้งยังมีหลักสูตรและสาขาวิชาเพื่อเตรียมพร้อมและรองรับการเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน (AEC) อาทิ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

Elementหลักสูตร


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ
เน้นให้นักศึกษาเป็นผู้นำที่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์การทุกประเภท

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เน้นให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริงในการสื่อสารทางธุรกิจ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
กลุ่มวิชาการปกครอง
กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภาคปกติ)กยศ.30,00030,000-240,000

สาขา กองทุนที่กู้ยืมได้ ค่าเล่าเรียน
 เทอม 1  เทอม 2  เทอม 3  4 ปี
สาขาวิชาการจัดการ (ภาคปกติ) กยศ. 35,000 35,000 280,000
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) กยศ. 30,000 30,000 240,000
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) กยศ./กรอ. 30,000 30,000 240,000

ส่วนลด (Passive) มีสิทธิโดยไม่ต้องเข้าร่วมโครงการฯ

  • ระดับปริญญาตรี แบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้ 3 งวด
  • ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบและภาคพิเศษ
    ส่วนลด 10 % ของค่าหน่วยกิต สำหรับผ่อนชำระ 3 งวด
    ส่วนลด 20 % ของค่าหน่วยกิต สำหรับชำระเต็มจำนวน

Elementคณาจารย์


Contact Information
คณะศิลปศาสตร์
  • 02-9705820 ต่อ 644, 434 สายตรง 02-973-6737
  • info@krirk.ac.th
  • Visit Website
  • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Stay in Touch

Our Faculty