หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

Elementข้อมูลคณะ


คณะศิลปศาสตร์เปิดสอนหลายหลักสูตรและสาขาวิชา สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่มีความหลากหลายทั้งยังมีหลักสูตรและสาขาวิชาเพื่อเตรียมพร้อมและรองรับการเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน (AEC) อาทิ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

Elementหลักสูตร


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

องค์ประกอบของหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตระบบไตรภาค
1. หมวดวิชาวิชาบังคับ 16 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเลือก
    2.1 หมวดวิชาเลือก 2 หน่วยกิต
    2.2 หมวดวิชาเลือก 2 หน่วยกิต
3. หมวดวิทยานิพนธ์ 45 หน่วยกิต
รวม 65 หน่วยกิต
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
ส่วนลด หมายเหตุ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
620,000 ส่วนลด 10%
ส่วนลด 20%
-สำหรับบุคลากรทุกกลุ่ม
-ศิษย์เก่า

Elementคณาจารย์


Contact Information
คณะศิลปศาสตร์
  • 02-9705820 ต่อ 655, 660 สายตรง 02-970-6407, 084-717-5050
  • info@krirk.ac.th
  • Visit Website
  • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Stay in Touch

Our Faculty