โครงการการจัดการภาคพิเศษ

Elementข้อมูลคณะ


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์)

การศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาระดับการศึกษาสำหรับกลุ่มคนทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนซึ่งบุคคลเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพให้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสและความพร้อมในการแข่งขันให้เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับองค์การและระดับประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ในระดับสากล

มหาวิทยาลัยเกริก ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศชาติและเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542    จึงจัดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์ทำงาน) ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่ประสงค์จะ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ หรือเรียนเฉพาะวันอาทิตย์

Elementหลักสูตร


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์)

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา กองทุนที่กู้ยืมได้ ค่าเล่าเรียน
 เทอม 1  เทอม 2  เทอม 3  4 ปี
สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพเศษ วันเสาร์-วันอาทิตย์) กยศ. 33,000/24,400 245,000

ส่วนลด (Passive) มีสิทธิโดยไม่ต้องเข้าร่วมโครงการฯ

  • ระดับปริญญาตรี แบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้ 3 งวด
  • ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบและภาคพิเศษ
    ส่วนลด 10 % ของค่าหน่วยกิต สำหรับผ่อนชำระ 3 งวด
    ส่วนลด 20 % ของค่าหน่วยกิต สำหรับชำระเต็มจำนวน

Elementคณาจารย์


Contact Information
โครงการการจัดการภาคพิเศษ
  • 083-559-8959, 094-619-1423
  • ex-bam@krirk.ac.th
  • Visit Website
  • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Stay in Touch

Our Faculty