โครงการการจัดการภาคพิเศษ

Elementข้อมูลคณะ


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์)

การศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาระดับการศึกษาสำหรับกลุ่มคนทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนซึ่งบุคคลเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพให้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสและความพร้อมในการแข่งขันให้เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับองค์การและระดับประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ในระดับสากล

มหาวิทยาลัยเกริก ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศชาติและเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542    จึงจัดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์ทำงาน) ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่ประสงค์จะ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ หรือเรียนเฉพาะวันอาทิตย์

Elementหลักสูตร


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์)

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียน/เทอม ส่วนลด หมายเหตุ
สาขาวิชาการจัดการ 44,100 -ส่วนลด 10% แบ่งชำระ
-ส่วนลด 20% ชำระครั้งเดียว
-เงื่อนไข ส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาค
– ค่าลงทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาค
สาขาวิชาสาธารณสุขบัณฑิต

Elementคณาจารย์


Contact Information
โครงการการจัดการภาคพิเศษ
  • 087-588-4327, 063-536-9109
  • ex-bam@krirk.ac.th
  • Visit Website
  • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Stay in Touch

Our Faculty