หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

Elementข้อมูลคณะ


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติและภาคพิเศษ) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นผู้นำด้านสาธารณสุขที่มีการเรียนรู้จากปัญหาและสภาพการณ์จริง มุ่งพัฒนากำลังคนในระดับบริหารที่มีสมรรถนะในการเป็นผู้นำทีมงานสหวิชาการ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพแบบองค์รวม และระบบบริการการดูแลสุขภาพทุกระดับ ด้วยจิตสำนึกในการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เอื้อให้เกิดการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพของประชากรได้อย่างพอเพียงและเป็นธรรม บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

Elementหลักสูตร


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ภาคปกติ จัดการเรียนการสอนในวัน – เวลาราชการ
ภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

 

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
ส่วนลด หมายเหตุ
สาขาวิชาสาธารณสุขมหาบัณฑิต 175,000
(เหมาจ่าย)
ส่วนลด 15%
ส่วนลด 20%
ส่วนลด 25%
-บุคคลทั่วไป
-ศิษย์เก่าเดี่ยว, บุคคลทั่วไป 5-9 คน, ข้าราชการ
-ศิษย์เก่าเป็นกลุ่ม 5 คน ,บุคคลทั่วไปเป็นกลุ่ม 10 ขึ้นไป ,ข้าราชการเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

Elementคณาจารย์


Contact Information
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
  • 02-552-3500-9 ต่อ 112, 113, 114, 204
  • info@krirk.ac.th
  • Visit Website
  • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Stay in Touch

Our Faculty