สภามหาวิทยาลัยเกริก

Contact Information

Our Faculty

ศ.ดร.ปราณี ทินกร
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ปราณี ทินกร

สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...