สภามหาวิทยาลัยเกริก

Contact Information

Our Faculty

ศ.ดร.ปราณี ทินกร
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ปราณี ทินกร

สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...
ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง

สถานที่ทำงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา...