หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

Elementข้อมูลคณะ


ในปัจจุบันอันเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IMS) คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริกได้พัฒนาหลักสูตรให้ทันกับความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงข้ามชาติที่ดำเนินอยู่ในปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป

Elementหลักสูตร


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
ส่วนลด หมายเหตุ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ 140,550 ส่วนลด 15%
ส่วนลด 20%
ส่วนลด 25%
-บุคคลทั่วไป
-ศิษย์เก่าเดี่ยว, บุคคลทั่วไป 5-9 คน, ข้าราชการ
-ศิษย์เก่าเป็นกลุ่ม 5 คน ,บุคคลทั่วไปเป็นกลุ่ม 10 ขึ้นไป ,ข้าราชการเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

Elementคณาจารย์


Contact Information
คณะศิลปศาสตร์
  • 02-9705820 ต่อ 434, 644
  • nuttapran@krirk.ac.th
  • Visit Website
  • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Stay in Touch

Our Faculty