หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

Elementข้อมูลคณะ


วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก ซึ่งเป็นสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนด้านสื่อสารการเมืองเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทตระหนักถึงความจำเป็นและความต้องการเร่งด่วนดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งเน้นที่จะสร้างเสริมความรู้และการวิจัยขั้นสูงในทุกสาขาทางสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพและความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ ตลอดจนความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานและบริหารจัดการศึกษาในระดับสูงตามที่ได้จัดทำไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) จึงเห็นสมควรจัดให้มีการศึกษาในระดับรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมืองขึ้น เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตทางสื่อสารการเมืองที่มีความรู้ อย่างลุ่มลึกในศาสตร์การเมืองและ การสื่อสาร และรู้รอบด้านในลักษณะสหวิทยาการ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ องค์ความรู้ใหม่ ๆในการสื่อสารทางการเมืองของไทย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม และนำความรู้เหล่านี้ไปสู่การประยุกต์ใช้ในการดำเนินการสื่อสารทางการเมืองในระดับนโยบายสำหรับพรรคการเมือง องค์กรสื่อมวลชน องค์การ ทางการเมืองอื่น ๆ ตลอดจนช่วยส่งเสริมการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มีความก้าวหน้าเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง

Elementหลักสูตร


หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต(เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

สาขาวิชาการสื่อสารการเมือง

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ส่วนลด หมายเหตุ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารเมือง 200,000
(เหมาจ่าย)
-ศิษย์เก่า

Elementคณาจารย์


Contact Information
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
  • 0-2973-6739 , 08-6567-7000
  • dr.nantana@gmail.com
  • Visit Website
  • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Stay in Touch