หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติเรียนเฉพาะวันเสาร์)

Elementข้อมูลคณะ


ระบบเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน มีการเติบโตและเชื่อมต่อกับระบบทุนนิยมโลกอย่างใกล้ชิด อันทำให้เกิดสภาวะผันแปรอย่างสูง นอกจากนี้ภาคประชาสังคมทั้งในเขตเมืองและชนบทได้พัฒนาความเข้มแข็งขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้การบริหารงานภาครัฐในลักษณะเดิมที่เน้นการรวมศูนย์อำนาจ การวางแผนพัฒนาจากส่วนกลาง การบังคับบัญชาสูงต่ำตามลำดับชั้น ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และการทำงานตามกฎระเบียบ มิอาจตอบสนองต่อการพัฒนาทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศดังกล่าว ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ เพื่อจะได้ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง เพื่อตอบสนองต่อบริหารงานภาครัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาการบริหารงานภาครัฐได้ รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นในมิติต่างๆ ได้แบบองค์รวม เน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ คู่คุณธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  มีความสามารถในการวิจัยที่จะนำไปใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งหลักสูตรมีกลุ่มวิชาที่หลากหลายและทันสมัย สามารถตอบสนองต่อการบริหารจัดการในโลกที่มีความแปรปรวนสูง ทั้งนี้ยังมุ่งให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

Elementหลักสูตร


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
เรียนเฉพาะวันเสาร์ 8:30-14:30 น. และ 14:31-20:00 น.

 

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
ส่วนลด หมายเหตุ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 175,000
(เหมาจ่าย)
ส่วนลด 15% (157,450)
ส่วนลด 20% (151,600)
ส่วนลด 25 % (145,750)
-บุคคลทั่วไป
-ศิษย์เก่าเดี่ยว, บุคคลทั่วไป 5-9 คน, ข้าราชการ
-ศิษย์เก่าเป็นกลุ่ม 5 คน ,บุคคลทั่วไปเป็นกลุ่ม 10 ขึ้นไป ,ข้าราชการเป็นกลุ่ม 10 คนขึ้นไป

Elementคณาจารย์


Contact Information
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติเรียนเฉพาะวันเสาร์)
  • 02-9705820 ต่อ 655, 660 สายตรง 02-970-6407
  • info@krirk.ac.th
  • Visit Website
  • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
Stay in Touch